GARANTIITINGIMUSED

Ordior Eesti OÜ annab müüdud aparaatidele üheaastase garantii, kui aparaadi tootja pole määranud teisiti. Ordior Eesti OÜ üldised garantiitingimused on järgnevad:

 1. Garantii katab materjali- ja valmistusvead.
 2. Garantii ei kata vigu, mille on põhjustanud:
 • aparaadi ebasihipärane kasutamine
 • hooletus aparaadi kasutamisel
 • kasutusjuhendi ja/või hooldusjuhendi ning kasutajakoolitusel antud juhiste eiramine
 • õnnetusjuhtumid (veeavarii, varing, vargus jne.)
 • vooluvõrgu pinge kõikumine
 • müüja poolt mittevolitatud isikute poolt sooritatud hooldus, remont, modifikatsioonid aparaadis või tarkvaras.
 1. Garantii ei kata osade loomulikku kulumist ega aparaadi juures kasutatavaid kulutustarbeid (kaitsmed, valgusallikad, tihendid, elektroodid)
 2. Garantii jõustub üleandmis-vastuvõtuakti allakirjutamisel, kui pole teisiti kokku lepitud.
 3. Garantiiremont teostatakse olenevalt aparaadi suurusest ja transporditavusest kas kasutaja laboris kohapeal või Ordior Eesti OÜ ruumides.
 4. Garantiiremonti teostatakse Ordior Eesti OÜ tööaegadel (s.t. argipäevadel kella 9 ja 17 vahel). Kui klient soovib remondi teostamist väljaspool mainitud aegu, sõlmitakse vastav kokkulepe ja klient korvab võimalikud lisakulud.
 5. Kui tootja on ette näinud regulaarhooldus(t)e sooritamise garantiiaja jooksul, on mainitud hooldus(t)e sooritamine garantii kehtimise eelduseks. Hooldused on tasulised, välja arvatud juhtudel, kui nende tasuta sooritamine on määratud müügilepingus.
 6. Garantiiremondi käigus vahetatavatele osadele anname garantii aparaadi üldise garantiiaja lõpuni, välja arvatud juhtudel, kui müügilepingus on sätestatud teisiti.

Garantiid puudutavates küsimustes palume ühendust võtta hooldusinseneriga tel. 53 821 336 või Ordior Eesti OÜ kontoritelefonil 730 7833.